High School Exchange in Europe

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับมัธยมศึกษา Europe Finland, Norway, Sweden, Germany, France, Italy.

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา

ณ ประเทศสวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และ อิตาลี

High School Exchange in Sweden / Denmark / Finland / Norway / Germany / France / Italy

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Interchange Thailand  เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3-6 ที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปี ไม่เกิน 18 ปี เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา (High School)  ณ ประเทศสวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย เยอรมนี ฝรั่งเศส และ อิตาลี   เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางรัฐบาลและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเข้าพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรร และ ตรวจสอบอย่างละเอียด นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอการเรียนรู้ วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของเยาวชนในต่างประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และได้ฝึกภาษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ  อีกทั้งยังได้เรียนรู้ ชีวิตการเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดจากเจ้าของภาษา ทั้งยังได้เก็บเกี่ยวทักษะและประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนที่เป็นประโยชน์ ในอนาคต  รวมไปถึงการไดัทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรม เสมือนเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยไปเผยแพร่ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่สวยงาม และมีประวัติอันยาวนานของไทย ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักเรียนนานาชาติ

ด้วยประสบการอันยาวนานเข้าในการเป็นผู้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศตั้งแต่ปี 1999 และการบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นตัวแทนของสถาบันที่มีชื่อเสียงที่ได้รับความนิยมจากเยาวชนไทยในการไปศึกษาต่อ  และยังได้เคยให้คำแนะนำ และการบริการแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเร็จการศึกษา จากสถาบัน และ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย  เพื่อเข้าศึกษาต่อใน สถาบัน และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศต่างๆเช่น อเมริกา อังกฤษ แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจีน โดยมีนักเรียนนักศึกษาเชื่อมั่นและไว้วางใจให้เราดูแลจำนวนมาก ทั้งยังเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศอเมริกาและ ประเทศอังกฤษ ทำให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการ การให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง รวมถึงการติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษาอย่างชิดใกล้เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนออกเดินทาง เพื่อความอุ่นในของผู้เดินทางและครอบครัว ซึ่งเราให้ความใส่ใจเปรียบเสมือนเป็นบุตรหลาน

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

  1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษและภาษาประจำชาติของประเทศที่เข้าร่วมโครงการผ่านการเข้าร่วมโครงการ

  2. เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเป็นตัวแทนในการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

  3. เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาความเป็นผู้นำ และความกล้าแสดงออกและเป็นตัวของตัวเอง รวมถึงความสามารถการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี


การคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์                                                    

องค์กรแลกเปลี่ยน (Non-Profit) จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ในแต่ละชุมชนให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน  โดยจะต้องผ่านกระบวนการการถูกตรวจสอบอย่างละเอียด รวมถึงการสัมภาษณ์สมาชิกครอบครัวทุกคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี รวมถึงตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ครอบครัวอุปถัมภ์จะมีความพร้อม และ มีที่พักที่เหมาะสมในการที่จะรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าพักด้วย และ มีกิจกรรมที่มีความเหมาะสมใกล้เคียงกับความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการจัดให้เข้าพักอาศัยกับครอบครัวที่มีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และ ไม่สามารถเลือกชนชาติ และ เชื้อชาติของและสถานที่อาศัยของครอบครัวอุปถัมภ์ได้ ซึ่งในแต่ละครอบครัวอุปถัมภ์อาจจะสามารถรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากชาติอื่นเข้ามาพักร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการของประเทศไทยได้

 
 
 

INTERNATIONAL EDUCATION AND EXCHANGE GROUP

Tel +66 2120-9608, +66 83 021-0979

219 Asoke Tower Unit 313 Wattana Bangkok 10110

INTERCHANGE THAILAND