High School Exchange in USA

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษา High School Exchange in USA 2019/20

Interchange Thailand เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนไทย จึงได้จัดให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น การเล่นดนตรี กีฬา หรือ ทักษะในการแสดงในด้านที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และมีความตั้งใจที่จะเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยในการเผยแพร่วัฒนะธรรมอันดีงาม และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติโดยผ่านการเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์

ทุนของเราไม่ได้จำกัดเฉพาะนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น แต่เรายังเปิดโอกาสให้ผู้ทำกิจกรรมดีเด่น หรือ น้อง ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงสร้างสรรค์ ได้เข้าร่วมการสอบชิงทุน  


คุณสมบัติของผู้สมัครทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

  1. มีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.5 

  2. ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงสร้างสรรค์  หรือ ทำกิจกรรม

  3. มีความกล้าแสดงออก

  4. มีความสามารถในการแสดงทางวัฒนธรรม  หรือ ทักษะพิเศษ

  5. มีความพร้อมในการเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม

  6. เป็นผู้ที่ไม่ติด Social Media แต่สามารถใช้ Social Media ได้อย่างถูกต้อง

หน้าที่ของผู้ได้รับทุน

  1. เป็นตัวแทนของเยาวชนไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีของประเทศไทย

  2. ปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของการเข้าร่วมโครงการอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาอย่างเคร่งครัด

  3. เก็บภาพถ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อส่งใช้ในการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในปีถัดไป

รายละเอียดทุน


ทุนลำดับที่ 1  >> มูลค่า 150,000 บาท                  

ทุนลำดับที่ 2  >> มูลค่า 100,000 บาท

ทุนลำดับที่ 3  >> มูลค่า 50,000 บาท

ทุนลำดับที่ 4  >> มูลค่า 20,000 บาท

ทุนบุตรหลานข้าราชการและครูอาจารย์ >> มูลค่า 50,000 บาท

ทุนสนับสนุนอื่นๆ


นอกจากนี้ Interchange Thailand ยังยินดีมอบเงินสนับสนุนบุตรหลานข้าราชการ  เพราะเราให้ความสำคัญกับบุคลากรของรัฐที่มีความประสงค์ต้องการให้บุตรหลานได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่เป็นประโยชน์ทุนสนับสนุนบุตร/หลาน ข้าราชการ               

มูลค่า     50,000 บาท     (ไม่จำกัดจำนวน)

ค่าธรรมเนียมโครงการเต็มจำนวน 450,000  บาท

ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

ทุนที่ 1 ทุนมูลค่า 150,000 บาท ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ 300,000 บาท

ระยะเวลา และ จำนวนเงิน

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียม

ครั้งที่ 1 เพื่อตอบรับทุน

ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ชำระจำนวน 30,000 บาท

ครั้งที่ 2

(ภายใน 30 วัน)

ชำระจำนวน 100,000 บาท

พร้อมการส่งใบสมัคร และ เอกสารประกอบการสมัครให้กับองค์กร

ครั้งที่ 3

ชำระจำนวน 100,000 บาท

เมื่อได้รับรายละเอียดของ Host Family

ครั้งที่ 4

ชำระจำนวน 70,000 บาท และ ค่าธรรมเนียมวีซ่า และ SEVIS 13,000 บาท) ชำระก่อนยื่นวีซ่า รวม 83,000 บาท

ครั้งที่ 5

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชำระเมื่อทราบผลวีซ่า


ทุนที่ 2 ทุนมูลค่า 100,000 บาท ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ 350,000 บาท


ระยะเวลา และ จำนวนเงิน

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียม

ครั้งที่ 1 เพื่อตอบรับทุน

ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ชำระจำนวน 30,000 บาท

ครั้งที่ 2

(ภายใน 30 วัน)

ชำระจำนวน 80,000 บาท

พร้อมการส่งใบสมัคร และ เอกสารประกอบการสมัครให้กับองค์กร

ครั้งที่ 3

ชำระจำนวน 80,000 บาท

ครั้งที่ 4

ชำระจำนวน 90,000 บาท

ครั้งที่ 5

ชำระจำนวน 70,000 บาท และ ค่าธรรมเนียมวีซ่า และ SEVIS 13,000 บาท) ชำระก่อนยื่นวีซ่า รวม 83,000 บาท

ครั้งที่ 6

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชำระเมื่อทราบผลวีซ่า


ทุนที่ 3 ทุนมูลค่า 50,000 บาท ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ 400,000 บาท


ระยะเวลา และ จำนวนเงิน

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียม

ครั้งที่ 1 เพื่อตอบรับทุน

ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ชำระจำนวน 30,000 บาท

ครั้งที่ 2

(ภายใน 30 วัน)

ชำระจำนวน 90,000 บาท

พร้อมการส่งใบสมัคร และ เอกสารประกอบการสมัครให้กับองค์กร

ครั้งที่ 3

ชำระจำนวน 90,000 บาท

ครั้งที่ 4

ชำระจำนวน 90,000 บาท

ครั้งที่ 5

ชำระจำนวน 100,000 บาท และ ค่าธรรมเนียมวีซ่า และ SEVIS 13,000 บาท) ชำระก่อนยื่นวีซ่า รวม 113,000 บาท

ครั้งที่ 6

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชำระเมื่อทราบผลวีซ่า

ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม

1.  ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (Interchange Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโตรงการ)

2.  เงินค่าใช้จ่ายประจำตัว องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนแนะนำให้เตรียมค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นเงิน US $250 ต่อเดือน

 

High School Exchange Scholarship

รายละเอียดทุน


ทุนลำดับที่ 1  >> มูลค่า 150,000 บาท                  

ทุนลำดับที่ 2  >> มูลค่า 100,000 บาท

ทุนลำดับที่ 3  >> มูลค่า 50,000 บาท

ทุนลำดับที่ 4  >> มูลค่า 20,000 บาท

ทุนบุตรหลานข้าราชการและครูอาจารย์ >> มูลค่า 50,000 บาท

 
 

INTERNATIONAL EDUCATION AND EXCHANGE GROUP

Tel +66 2120-9608, +66 83 021-0979

219 Asoke Tower Unit 313 Wattana Bangkok 10110

INTERCHANGE THAILAND