The Path to Success

Application Guildance

Application Guidance

Putting You On the Path to Success

HOW TO APPLY?

ขั้นตอนการสมัครและขั้นตอนการประสานงานเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กับทางนายจ้างและองค์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุกคนควรทราบมีดังนี้…………


1. กรอกใบสมัครออนไลน์จากทางหน้าเวปไซด์ Book Now หรือส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วและแนบ RESUME ส่งมาที่ Email  : intern@interchangethailand.com


2. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด  จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อพูดคุยและนัดสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเข้าร่วมโครงการ และผู้สมัครได้รับการนัดวันและเวลาสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น และเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานที่เหมาะสมกับผู้สมัคร…………….


3. หากผู้สมัครผ่านการวัดระดับภาษา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการส่วนที่ 1 จำนวน 5,000 (non-refundable) บาท เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป


4. ผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่ Interchange Thailand ดำเนินการเตรียมและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ และชำระค่าธรรมเนียมโครงการส่วนที่ 2 จำนวน 15,000 บาท ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังได้รับการยืนยันการผ่านสัมภาษณ์จากทางเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการเลือกสถานที่เข้าร่วมโครงการที่ตนเองสนใจพร้อมนัดหมาย และ เข้ารับการสัมภาษณ์จากทางนายจ้าง……………


5. ผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์ จากทางนายจ้าง/ตัวแทนนายจ้าง/องกรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศทำการตอบรับแผนการฝึกงาน Training Plan และชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ส่วนที่ 3 จำนวน 170,000 บาท ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากผ่านการสัมภาษณ์กับทางนายจ้าง พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการอื่นมายังโครงการ…………….


6. เข้ารับการสัมภาษณ์โดยองค์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเพื่อดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ DS 2019 สำหรับการยื่นขอวีซ่า ประเภท J-1 Exchange Visitor Visa. …………….


7. จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่า และทำการนัดหมายวันสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่ากับทางสถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ Interchange Thailand อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร กรอกใบสมัครวีซ่า และการเตรียมความพร้อมอื่นๆ ก่อนการเข้ารับการสัมภาษณ์ .…………….


8. เข้ารับการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการออกเดินทางเข้าร่วมโครงการหลักผ่านการสัมภาษณ์วีซ่าและได้รับวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากการสัมภาษณ์ VISA ผ่านแล้ว ผลผ่านไม่ผ่านจะสามารถรู้ได้ในทันที ทางสถานทูตจะนำPassport ของผู้เข้าร่วมโครงการไปประทับหน้าวีซ่าและทำการส่งกลับยังโครงการในระยะเวลา 3-7 วัน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุกคนที่ผ่านการสัมภาษณ์วีซ่าชำระค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการคนใดที่เข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรก หรือไม่เคยมีประวัติการเดินทางระหว่างประเทศ บริษัทของสงวนสิทธ์ในการเป็นผู้จัดการแผนการเดินทางและตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางเข้าร่วมโครงการ…………….


9. ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางโครงการ องค์กรแลกเปลี่ยน และนายจ้างจะทำการประสานงานเพื่อยืนยันการเดินทาง และวันเริ่มโครงการ ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุกท่าน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับรายละเอียดข้อมูลและขั้นตอนการติดต่อนายจ้าง และ หน่วยงานต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางจนเข้าถึงที่พัก ในวันที่เข้ารับการปฐมนิเทศ
Easy Place / Fast Tract

(สำหรับ Internship / Trainee เท่านั้น) ปฏิบัติตามดังนี้ได้เลย

1.    ส่งเอกสารเข้ามายังทีมงาน เพื่อ รีวิวคุณสมบัติ หากคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปพูดคุยให้ข้อมูลเพิ่มเติม ส่งมาที่  intern@interchangethailand.com  หรือ สมัคร ออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 เอกสารประกอบการรีวิว


·         Transcript


·         Resume

2.    ทำการนัดสัมภาษณ์รอบแรกเพื่อวัดระดับภาษา


3.    หากผ่านการสัมภาษณ์ จะมีอีเมล์แจ้งกลับไปยังผู้สมัคร  เพื่อทำการสมัคร และชำระค่าสมัคร ตามใบ Invoice ที่แนบในอีเมล์


4     หลังจากสมัครมาแล้ว ภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่จะเข้าสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้าง หรือ องกรต่างประเทศ เอกสารต้องครบ และชำระค่าโครงการในส่วนที่ 2 (สามารถขอคืนได้ เต็มจำนวน ในกรณีสัมภาษณ์ไม่ผ่านเกิน 5 รอบ)


5     หากผ่านการสัมภาษณ์จากนายจ้าง และได้งาน ได้รับเอกสารการจ้างงาน  ผู้สมัครต้องชำระค่าโครงการในส่วนที่ 3 ภายใน 7 วัน เพื่อยืนยันตำแหน่งงาน และเตรียมดำเนินการในขั้นตอนการยื่นวีซ่า


Interchange Thailand ดำเนินการอย่างโปร่งใสและชัดเจนในกฎระเบียบและข้อปฏิบัติ  ผู้สมัครทุกคนต้องทำความเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงก่อนทำการสมัคร เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน


Interchange Thailand ไม่มีการเรียกเก็บค่าโครงการในส่วนที่ 3 จนกว่าผู้สมัครจะได้งานและเอกสารแล้วเท่านั้น  

 

INTERNATIONAL EDUCATION AND EXCHANGE GROUP

Tel +66 2120-9608, +66 83 021-0979

219 Asoke Tower Unit 313 Wattana Bangkok 10110

INTERCHANGE THAILAND