ค่าใช้จ่ายโครงการและ
ทุนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ  430,000 บาท

แบ่งการชำระดังนี้


ค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และ ค่าธรรมเนียม SEVIS (Visa Package)

ค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมในกรณีที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน

ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ประมาณ USD200 – 300 ต่อเดือน

ค่าเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาเพิ่มเติม เช่นภาษาอังกฤษ (หากจำเป็น)

ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวม

ค่าประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง

คำแนะนำในการเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่า และ การวางแผนการเดินทาง   

ทุนการศึกษา High School Exchange in USA 2018/19

Interchange Thailand เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนไทย จึงได้จัดให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น การเล่นดนตรี กีฬา หรือ ทักษะในการแสดงในด้านที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และมีความตั้งใจที่จะเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยในการเผยแพร่วัฒนะธรรมอันดีงาม และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติโดยผ่านการเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์

ทุนของเราไม่ได้จำกัดเฉพาะนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น แต่เรายังเปิดโอกาสให้ผู้ทำกิจกรรมดีเด่น หรือ น้อง ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงสร้างสรรค์ ได้เข้าร่วมการสอบชิงทุน  

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

มีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.5 

ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงสร้างสรรค์  หรือ ทำกิจกรรม

มีความกล้าแสดงออก

มีความสามารถในการแสดงทางวัฒนธรรม  หรือ ทักษะพิเศษ

มีความพร้อมในการเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม

เป็นผู้ที่ไม่ติด Social Media แต่สามารถใช้ Social Media ได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดทุน

ทุนลำดับที่ 1  มูลค่า 150,000 บาท   จำนวน 5 ทุน

ทุนลำดับที่ 2  มูลค่า 100,000 บาท  จำนวน 5  ทุน

นอกจากนี้ Interchange Thailand ยังยินดีมอบเงินสนับสนุนบุตรหลานข้าราชการ  เพราะเราให้ความสำคัญกับบุคลากรของรัฐที่มีความประสงค์ต้องการให้บุตรหลานได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่เป็นประโยชน์ 

ทุนสนับสนุนบุตร/หลาน ข้าราชการ   มูลค่า      50,000 บาท     (ไม่จำกัดจำนวน)

 

สอบรอบแรกประจำปีการศึกษา 2561 กำลังเริ่มแล้วน่ะคะ

 

INTERNATIONAL EDUCATION AND EXCHANGE GROUP

Tel +66 2120-9608, +66 83 021-0979

219 Asoke Tower Unit 313 Wattana Bangkok 10110

INTERCHANGE THAILAND