Business

Business, Logistics, Sale & Marketing, Accounting.


โครงการฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (Internship and Training in USA ) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคลทั่วไปได้ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมาหรือ มีประสบการณ์ตามสายงานนั้น 5 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-18 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา

รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วยโดยแยก โครงการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Internship และ Training Program

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ สาขา Business

โครงการแยกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
Internship และ Training Program โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

Internship
อายุไม่เกิน 34 ปี
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทหรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน1 ปี (นับถึงวันเข้าสัมภาษณ์วีซ่า)
ในสาขาวิชา

-       International Business Management

-       Management, Business

-       Accounting and Finance

-       Marketing and Commerce

-       Logistics Management

-       Banking and Finance


ระยะเวลาร่วมโครงการอยู่ที่ 3-12 เดือน


Training Program
อายุไม่เกิน 34 ปี
จบการศึกษาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกงาน อย่างน้อย 1 ปี

หรือหากจบไม่ตรงกับสาขาที่ต้องการฝึกงาน ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขานั้นๆอย่างน้อย 5 ปี
ระยะเวลาโครงการ 3-12 เดือน

คุณสมบัติอื่น ๆ
- มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี (English Skill Advance )
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
- มีทัศนคติเชิงบวก และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการ
- มีความพร้อมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงรอบตัวอันเกิดเนื่องมาจากความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้

- มีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมโครงการ 

 

INTERNATIONAL EDUCATION AND EXCHANGE GROUP

Tel +66 2120-9608, +66 83 021-0979

219 Asoke Tower Unit 313 Wattana Bangkok 10110

INTERCHANGE THAILAND