Fee / Expenses & Refund Policy

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

Fee & Expenses / ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ Internship/Training in USA 2019-2020

ระยะเวลา 5-6 เดือน จำนวน 160,000 บาท

ระยะเวลา 9 เดือน จำนวน 184,000 บาท

ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 199,000 บาท

ระยะเวลา 18 เดือน จำนวน 224,000 บาท


*** ราคานี้เป็นราคามาตรฐาน ก่อนหักส่วนลด / ทุน หรือโปรโมชั่นใด ๆ

งวดที่  1 ค่าโครงการส่วนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท (non-refundable) - เพื่อยืนยันการสมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Interchange Thailand


งวดที่  2 ค่าโครงการส่วนที่ 2 จำนวน 15,000 บาท - เพื่อยื่นเอกสารให้องค์กรระหว่างประเทศพิจารณา และเข้าสัมภาษณ์กับทางนายจ้างชำระภายใน 30 วันหลังจาก ผ่านการสัมภาษณ์จากทาง Interchange Thailand.


งวดที่  3 ค่าโครงการส่วนที่ 3 จำนวน 140,000 / 164,000 / 179,000 / 204,000 บาท - เพื่อเป็นการชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ ให้กับองค์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ DS-2019 กำหนดชำระภายใน 7 วัน หลังจากผ่านการสัมภาษณ์จากนายจ้าง

 

ค่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมถึง

  • ค่าออกเอกสารสิทธิ์DS2019 สำหรับยื่นขอ VISA ประเภทJ1

  • ประกันสุขภาพครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ (visa expiration date)

  • การจัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมโครงการ

  • บริการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่า J-1

  • บริการวางแผนการเดินทาง และ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ

หมายเหตุ   *ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยจะทำการแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด


*** ค่าโครงการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึง

  • Visa Package + SEVIS FEE จำนวน 15,000 บาท

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน จำนวน 35,000 – 50,000 บาท

  • ค่าที่พักระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

เงื่อนไขการขอคืนเงินค่าโครงการ (Refund Policy)

-  ค่าโครงการส่วนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท Non-Refundable: ไม่ได้คืนในทุกกรณี

-  ค่าโครงการส่วนที่ 2 จำนวน 15,000 บาท Refundable:

กรณีที่ 1 หากไม่ได้รับการเข้าสัมภาษณ์งานใด ๆ หรือ ไม่ได้รับการตอบรับจากทางนายจ้าง สามารถขอคืนเงิน 15,000 บาท

กรณีที่ 2 ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง ครบ 6 ครั้ง สามารถขอคืนเงินได้ จำนวน 15,000 บาท

-  ค่าโครงการส่วนที่ 3 (Program Fee) จำนวน 140,000 / 164,000 / 179,000 / 204,000 บาท - Refundable

- กรณีที่ทางองกรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ/ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ DS2019 ให้ผู้สมัครได้ จะทำการคืนเงินค่าโครงการจำนวน 140,000 / 164,000 / 179,000 / 204,000 บาท ภายในระยะเวลา 90 วัน

- หากผู้เข้าร่วมโครงการทำการยกเลิกโครงการระหว่างขั้นตอนการดำเนินการด้านเอกสาร ทาง Interchange ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าโครงการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

- กรณีไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า หรือถูกปฏิเสธการขอวีซ่าจากทางสถานทูตอเมริกาผู้สมัครจะได้รับค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการคืนจำนวน 50% ของค่าธรรมเนียมโครงการ

หมายเหตุ: การทำเรื่องขอคืนเงิน 

-วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ จะต้องคืน DS2019 + เอกสารยืนยันจากสถานทูต ณ วันสัมภาษณ์ ทันที

- จะต้องส่งแบบฟอร์มยืนยันยกเลิกโครงการ + DS2019 + จดหมาย ( ภาษาอังกฤษ ) ระบุสาเหตุที่ยกเลิก

- ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินคืนหลังจาก 90 วัน นับจากวันที่ทางโครงการได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

- ทางสถาบันฯ จะคืนเงินให้โดยโอนเงินเข้าบัญชี เฉพาะชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "เท่านั้น" 

*** Term of Rechargeable : Interchange Thailand ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

- ค่าสมัครสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา

- ผู้สมัครยกเลิกโครงการหลังได้รับเอกสาร DS2019 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า)

- ผู้สมัครยกเลิกโครงการหลังสอบวีซ่าผ่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

Register Now 

 

INTERNATIONAL EDUCATION AND EXCHANGE GROUP

Tel +66 2120-9608, +66 83 021-0979

219 Asoke Tower Unit 313 Wattana Bangkok 10110

INTERCHANGE THAILAND