Feature Subtitle

Graphic Design

โครงการฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (Internship and Training in USA ) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคลทั่วไปได้ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมาหรือ มีประสบการณ์ตามสายงานนั้น 5 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3-18 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา

รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วยโดยแยก โครงการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Internship และ Training Program

Internship

 • อายุไม่เกิน 34 ปี

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

 • หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน1 ปีในสาขาวิชาที่ต้องการไปฝึกงาน (นับถึงวันเข้าสัมภาษณ์วีซ่า)

 • ระยะเวลาร่วมโครงการอยู่ที่ 3-18 เดือน ยกเว้นสาขาการโรงแรมจะสามารถร่วมโครงการได้ไม่เกิน 12 เดือน

Training Program

 • อายุไม่เกิน 34 ปี

 • จบการศึกษาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกงาน อย่างน้อย 1 ปี หรือหากจบไม่ตรงกับสาขาที่ต้องการฝึกงาน ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขานั้นๆอย่างน้อย 5 ปี

 • ระยะเวลาโครงการ 3-18เดือน

สาขาที่สามารถฝึกงานได้⁉️⁉️
Graphic design / Motion Graphic

Photography

Multimedia artist and Animation

Fashion Design

Film & Video

Web Design

Package Design

Photo Editor

Production

Visual Design

Communication Arts

Illustrator

Interactive

Industrial design

Instructional design

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (Advance)

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้

 • กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา หรือมีประสบการณ์การทำงาน ตรงกับสายวิชาที่จะเข้าร่วมเท่านั้น

 • ต้องการเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

 

INTERNATIONAL EDUCATION AND EXCHANGE GROUP

Tel +66 2120-9608, +66 83 021-0979

219 Asoke Tower Unit 313 Wattana Bangkok 10110

INTERCHANGE THAILAND