ขั้นตอนการสมัคร

Process

ขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเพื่อฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาประจำปี 2017 มีรายละเอียดดังนี้

1.กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ www.interchangethailand.com พร้อมอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
DATE: JAN/10/2017 - FEB/05/2017

2.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการตอบรับผ่านทางอีเมลล์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร เพื่อแจ้งรายละเอียดและกำหนดการสอบการสัมภาษณ์
DATE: JAN/20/2017 - FEB/05/2017

3.ผู้สมัครที่ผ่านสัมภาษณ์ในรอบแรก จะได้รับแจ้งการยืนยันผลการสอบ และกำหนดการสอบข้อเขียนผ่านทางอีเมลล์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
DATE: JAN/25/2017 -FEB/08/2017

4.ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะได้รับแจ้งการยืนยันผลการสอบข้อเขียนภายใน 3 วันทำการหลังการสอบเสร็จสิ้น และกำหนดการสอบสัมภาษณ์รอบ Final Round โดย HOST EMPLOYER ORGANIZATION
DATE: TO BE ANNOUNCE

5.ประกาศผลผู้ที่สอบผ่านเข้ารอบและได้รับทุนการศึกษาเพื่อฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2017 เป็นลำดับต่อไป
DATE: TO BE ANNOUNCE

 
 

INTERNATIONAL EDUCATION AND EXCHANGE GROUP

Tel +66 2120-9608, +66 83 021-0979

219 Asoke Tower Unit 313 Wattana Bangkok 10110

INTERCHANGE THAILAND