High School Exchange USA

December 22, 2017

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
High School Exchange in USA

 

     โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Interchange Thailand เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา (High School) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางรัฐบาลและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเข้าพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานของ CIESTนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอการเรียนรู้ วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของเยาวชนในต่างประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและได้ฝึกภาษา อีกทั้งยังเรียนรู้ ชีวิตการเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดจากเจ้าของภาษาทั้งยังได้เก็บเกี่ยวทักษะและประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนที่เป็นประโยชน์ ในอนาคตรวมไปถึงการไดัทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรม เสมือนเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยไปเผยแพร่ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่สวยงาม และมีประวัติอันยาวนานของไทย ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักเรียนนานาชาติ

 

     ด้วยประสบการอันยาวนานเข้าในการเป็นผู้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศตั้งแต่ปี 1999 และการบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นตัวแทนของสถาบันที่มีชื่อเสียงที่ได้รับความนิยมจากเยาวชนไทยในการไปศึกษาต่อ และยังได้เคยให้คำแนะนำ
และการบริการแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเร็จการศึกษา จากสถาบัน และ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อเข้าศึกษาต่อใน สถาบัน และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศต่างๆเช่น อเมริกา อังกฤษ แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจีน โดยมีนักเรียนนักศึกษาเชื่อมั่นและไว้วางใจให้เราดูแลจำนวนมาก ทั้งยังเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศอเมริกาและ ประเทศอังกฤษ
ทำให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการ การให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง รวมถึงการติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษาอย่างชิดใกล้เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนออกเดินทาง เพื่อความอุ่นในของผู้เดินทางและครอบครัว ซึ่งเราให้ความใส่ใจเปรียบเสมือนเป็นบุตรหลาน

 

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

 

1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรม และ ภาษาอังกฤษผ่านการเข้าร่วมโครงการ
2. เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเป็นตัวแทนในการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
3. เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาความเป็นผู้นำ และความกล้าแสดงออกและเป็นตัวของตัวเอง

 

การคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกัน

องค์กรแลกเปลี่ยน (Non-Profit) จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ในแต่ละชุมชนให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยจะต้องผ่านกระบวนการการถูกตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ครอบครัวอุปถัมภ์จะมีความพร้อม และเหมาะสมในการที่จะรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าพักด้วย และ ต้องเป็นการรับในแบบที่ไม่มุ่งหวังผลตอบแทน

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (ระยะเวลา 10 เดือน) เริ่มออกเดินทางในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี และจะสิ้นสุดโครงการในเดือนมิถุนายนในปีถัดไป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3, 4 และ 5
2. มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ( อายุไม่ต่ำกว่า 15 และไม่เกิน 18 ปี ณ วันที่เปิดภาคการศึกษา)
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5
4. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.0
5. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
6. มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี
7. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ เพื่อนใหม่ และสังคมใหม่

 

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของ Interchange Thailand
2. ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบ พร้อมทั้งระบุลงในใบสมัครให้ครบถ้วน
3. นักเรียนสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ที่ Interchange Thailand หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการในโรงเรียน (ควรส่งใบสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)
4. ตอบรับโครงการหลังผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งองค์กร
5. ได้รับการแจ้งรายละเอียดครอบครัวอุปถัมภ์ และ โรงเรียน
6. ขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน
7. เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
8. ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา (เพื่อเข้าร่วมโครงการ)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

- ใบสมัคร (ที่กรอกสมบูรณ์) หรือ สามารถลงทะเบียนเพื่อกรอกใบสมัครได้ที่     Click Here
- สำเนาผลการเรียน 3 ปี (ปีปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี)
- รูปถ่ายสี จำนวน 3 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

>> Read More

 

ทุนการศึกษา 

>> Read More

 

ภาพกิจกรรมสอบรอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561

 

Go To Website

 

Please reload

Recent Posts

February 24, 2020

January 17, 2020

Please reload

Archive

Please reload

Tags

 

INTERNATIONAL EDUCATION AND EXCHANGE GROUP

Tel +66 2120-9608, +66 83 021-0979

219 Asoke Tower Unit 313 Wattana Bangkok 10110

INTERCHANGE THAILAND