STUDY AND WORK NEW ZEALAND

February 11, 2019

English Course New Zealand

 

>> Click Here For More Information 

 

Dominion English School

(Auckland, New Zealand)

ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สถาบันอยู่ใกล้กับป้ายรถเมล์ ร้านอาหารและร้านค้า สถานบันอยู่ในย่านธุรกจิ ภายในห้องเรียนแต่ละห้องจะไม่เกิน 15 คน

(คละสัญชาติ) มีห้องนั่งเล่นสำหรับนักเรียนที่มีตู้เย็น ไมโครเวฟ  ห้องคอมพิวเตอร์ มีบริการ Internet , Free wifi มีห้องสมุด มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ  หลักสูตรการเตรียมตัวสอบ สำหรับ TOEFL รวมไปจนถึงหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ เดินทางสะดวกใกล้แหล่งช้อปปิ้ง

 

เว็บไซต์: https://www.dominion.school.nz/

เวลาเรียน: วันจันทร์ – วันศุกร์ เริ่มเรียนตั้งแต่ 9.00 น. - 14.15 น.

(โดยประมาณ)

หมายเหตุ  1 NZ$ = 23 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยน)

ระยะเวลา 3 เดือน

ระยะเวลา 6 เดือน

ระยะเวลา 12 เดือน

รายการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไม่รวม

  1. ค่าประกันสุขภาพ (ตามระยะเวลาที่ลงเรียน)

  2. ค่าหนังสือ

  3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

  4. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ประมาณ 30,000 – 40,000 บาท (ราคาตั๋วเครื่องบินจะแตกต่างไปตามช่วงเวลาที่เดินทางและสายการบิน)

  5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเรียน

LSI Language Studies International

(Auckland, New Zealand)

 

 

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาทีจากใจกลางเมือง และ ตัวโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับป้ายรถเมล์ มีร้านอาหาร ทั้งเกาหลี ญี่ปุ่น และ อาหารนานาชาติอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ในชั้นเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 15 คน (คละ สัญชาติ) มีห้องนั่งเล่นสำหรับนักเรียนที่มีตู้เย็น ไมโครเวฟ  ห้องคอมพิวเตอร์ มีบริการ Internet , Free wifi มีห้องสมุดให้ นักเรียนได้ใช้บริการ

 

เว็บไซต์: https://www.lsi.edu/en

เวลาเรียน: วันจันทร์ – วันศุกร์ 

หมายเหตุ  1 NZ$ = 23 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยน)

 

ระยะเวลา 3 เดือน

ระยะเวลา 6 เดือน

ระยะเวลา 12 เดือน

รายการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไม่รวม

  1. ค่าประกันสุขภาพ (ตามระยะเวลาที่ลงเรียน)

  2. ค่าหนังสือ

  3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

  4. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ประมาณ 30,000 – 40,000 บาท (ราคาตั๋วเครื่องบินจะแตกต่างไปตามช่วงเวลาที่เดินทางและสายการบิน)

  5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเรียน

หรือโทร 02-120-9608  063-156-9562

Line @Interchange-TH

www.interchangethailand.com

 

 

Please reload

Recent Posts

February 24, 2020

January 17, 2020

Please reload

Archive

Please reload

Tags

 

INTERNATIONAL EDUCATION AND EXCHANGE GROUP

Tel +66 2120-9608, +66 83 021-0979

219 Asoke Tower Unit 313 Wattana Bangkok 10110

INTERCHANGE THAILAND