INTERNSHIP FRANCE

January 17, 2020

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส
Internship in France

 

Interchange Thailand ได้ร่วมมือกับ องค์กรณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนที่
่ไม่มุ่งหวังผลกำไร (Non-profit organization) ณประเทศฝรั่งเศส จัดโครงการฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (Internship in France) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสได้ฝึกงานในด้านการครัวและการโรงแรมในประเทศฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และ สัมผัสประสบการณ์ในการฝึกงานในโรงแรม หรือ ร้านอาหารแบบเข้มข้น

ซึงเป็นโรงแรมในระดับ 4 – 5 ดาว และยังได้มีโอกาสในการเรียนรู้และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรังเศส เพือประโยชน์ในการนำมาต่อยอดในการทำงานต่อไปอนาคต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • กำลังศึกษาอยู่ ในสาขา Culinary , Hospitality หรือ Tourism

 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดีและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และฝึกฝนภาษาฝรั่งเศส

 • มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี

 • ไม่มีวัตถประสงค์ในการหารายได้จากโครงการ 

   

   

   

   

  คุณสมบัติอื่นๆ

 

 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

 •  

  มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ พร้อมที่จะเข้าฝึกงานและมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี พร้อมรับมือกับความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้

 

ช่วงเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

 • ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ  6 เดือน 

 

ประเภทและลักษณะงาน 

ตำแหน่งครัว และ โรงแรม Culinary & Hospitality 

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. Copy Passport
2. Resume ที่ระบุช่วงเวลาที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เร็วที่สุดและช้าที่สุด 

3. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript)

 

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ 


1. วีซ่าที่สามารถฝึกงานพร้อมได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. ค่าตอบแทนในการฝึกงาน (ตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานของประเทศฝรังเศส) จำนวน Euro 577.50

3. ได้ฝึกงานเป็นระยะเวลา 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จำนวนชั่วโมงอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับ Host company )

4. ฟรีที่พักตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

5. ฟรีมื้ออาหาร 3 มื้อ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 

 

 

ค่าธรรมเนียมโครงการ 85,000-


้โดยมีขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 

1. เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบระดับภาษาอีงกฤษเบื้องต้นกับ 

 Interchange Thailand ชำระค่าสมัคร จำนวน 6,500 บาท เพื่อตอบรับการเข้าร่วมโครงการ 


2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร และชำระค่าสัมภาษณ์งาน 15,000 บาท (หักจากค่าธรรมเนียมโครงการ)
3. เข้ารับการสัมภาษณ์งานกับองค์กร และ นายจ้าง เมื่อทราบผล ดำเนินการชา ระค่าธรรมเนียมในสว่นที 3 ภายในระเวลา 3 วัน และรอรับเอกสารสัญญา (Job Offer)
4. เตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่า และ ทำการยื่นวีซ่า
5. เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการเดินทางเมื่อได้รับ การอนุมัติวีซ่า

6. ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ. ประเทศฝรั่งเศส

 

* ราคานี้เป็นราคามาตรฐานก่อนหักส่วนลดใดๆ 

 

ค่าธรรมเนียมนี้รวม

 

1. ค่าเอกสารประกอบการขอวีซ่าฝึกงาน
2. จัดหาสถานที่เข้าร่วมโครงการ

3. บริการให้คำแนะนำการเตรียมเอกสารขอวีซ่าฝึกงาน
4. การปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง

 

ค่าธรรมเนียมนี้ไม่รวม


1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
2. ค่าประกันสุขภาพ (ประมาณ 20,000 บาท) ต่อปี
3. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
4. ค่าตั๋วเครื่องบิน

 

นโยบายการขอคืนเงินค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียมโครงการ 


1. ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 6,500 บาท ขอสงวนสิทธิในการขอคืนทุกกรณี

2. ทางโครงการขอสงวนสิทธิ ในการขอคืนทุกกรณียกเว้น กรณีไม่ผ่านการขอวีซ่าจากทางสถานทูตฝรั่งเศศซึ่งผู้สมัคร จะได้รับค่าธรรมเนียมโครงการคืนจำนวน 50 % ของค่าโครงการในส่วนที่ 3 (หรือตามราคาโปรโมชั่น ที่ได้รับ

4. เงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าของทางสถานทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนในทุกกรณี
5. การคืนเงินทุกกรณี จะทำการชำระคืนหลังจากการถูกปฎิเสธวีซ่า ภายในระยะเวลา 3 เดือน
6. Interchange ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินนอกเหนือจากกรณีดังกล่าว

7. Interchange ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการให้บริการต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะทำการแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด 

 

ตัวอย่างสถานที่ฝึกงานโรงแรมและร้านอาหารในประเทศฝรั่งเศส

 

  Hotel Baumaniere 

 

 

- South of France

 

- Placed students for Kitchen and Housekeeping

 

- A luxury 5 star Hotel with 2 star Michelin Star restaurant 

 

 

 Hotel Chateau De Rochegude

 

 

-         South of France

 

-         Placed students for Kitchen 

 

-         A luxury 4 star hotel with gastronomic Restaurant 

 

 

Hotel Chateau De Brindos

 

 

-        South of France

 

-        Placed students for F & B and Kitchen

 

-        A luxury 5 star hotel with gastronomic restaurant 

 

Hotel Thalasso Blanco

 

 

-         South of France

 

-         Placed students F & B and Kitchen

 

-         A luxury 4 star hotel  

 

 

 

 

Please reload

Recent Posts

June 2, 2020

Please reload

Archive

Please reload

Tags