Program Introduction

Interchange Thailand ร่วมกับ องกรนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

(US Designated Sponsor) จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่เรารู้จักกันในนาม โครงการ Spring/Summer Work and Travel in USA. โดยการดำเนินงานประสานงาน และการจัดโครงการดำเนินงานภายใต้การควบคุม ดูแล และติดตามผลโดยกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่เราเรียกกันว่า DOS (Department of State.) 

Spring / Summer Work and Travel in USA เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการฝึกงาน/ทำงานภาคฤดูร้อน และท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาวอเมริกัน ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนๆชาวอเมริกันและผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากนานาชาติ การเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้น และประสบการณ์ในการวางแผนเดินทางต่าง ๆ และท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยตนเอง ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้ซึ่งได้รับจากการทำงาน ซึ่งเป็นผลพลอยได้เพื่อเป็นเงินสำรองเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆในขณะเข้าร่วมโครงการ และสำหรับใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น

​��   Spring Start Date 5 March - 5 July 
��   Summer Start Date 5 May - 5 September 

** ทั้งนี้โครงการนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหางาน จัดหารายได้ หรือ วัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นแต่อย่างใด

Program Benefit

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

- โอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกับเพื่อนๆต่างชาติ

- โอกาสที่จะศึกษาในการใช้ชีวิตประจำวัน

- โอกาสในการท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา

- การเรียนรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเอง

- การเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการด้านการเงินด้วยตัวเอง

Candidate Qualification

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1.     อายุ 18 – 26 ปี

2.     กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท

3.     เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

4.     สามารถสื่อสารและมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี

5.     มีทัศนคติที่ดีในการเข้าร่วมโครงการและพร้อมที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือช่วยเหลือตัวเองได้ในขณะเข้าร่วมโครงการ

6.     มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการที่ถูกต้อง

7.     มีความเข้าใจ และมีความพร้อมที่จะปฎิบัติตามกฏระเบียบของโครงการอย่างเคร่งครัด

Documentary

เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ใบสมัคร Online Application Form ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

 2. รูปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว  พื้นหลังขาว เห็นหูทั้ง 2 ข้างชัดเจนโดยไม่ใส่เครื่องประดับ และ รวบผมให้เรียบร้อย

 3. สำเนา Passport

 4. สำเนาบัตรประชาชน

 5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

 6. ใบรายงานผลการศึกษาปีล่าสุด (Transcript) ฉบับจริง

 7. หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต นักศึกษาภาษาอังกฤษ ฉบับจริง

 8. Resume ภาษาอังกฤษ 

 9. Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัว

>> Apply Now

หมายเหตุ : เอกสารดังกล่าวสำหรับประกอบการสมัครเท่านั้น

Program Fee/ Expenses

รายละเอียดค่าธรรมเนียมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโครงการแลกเปลี่ยน (J-1 Work and Travel Program) ในประเทศสหรัฐอเมริกา รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 64,900 บาท

(ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า Package 8,500)

งวดที่  1 ค่าโครงการส่วนที่ 1 จำนวน 6,500 บาท (non-refundable) - เพื่อยืนยันการสมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Interchange Thailand

งวดที่  2 ค่าโครงการส่วนที่ 2 จำนวน 15,000 บาท - เพื่อยื่นเอกสารให้องค์กรระหว่างประเทศพิจารณา และเข้าสัมภาษณ์กับทางนายจ้างชำระภายใน 30 วันหลังจาก ผ่านการสัมภาษณ์จากทาง Interchange

งวดที่  3 ค่าโครงการส่วนที่ 3 จำนวน 43,400 บาท - เพื่อเป็นการชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ ให้กับองค์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ DS-2019 กำหนดชำระภายใน 7 วัน หลังจากผ่านการสัมภาษณ์จากนายจ้าง


ค่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมถึง

 • ค่าออกเอกสารสิทธิ์DS2019 สำหรับยื่นขอ VISA ประเภทJ1

 • ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ (ไม่รวมถึงโรคประจำตัว) ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ถึงวันสุดท้ายของการทำงานที่ระบุใน DS-2019 (visa expiration date)

 • การจัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมโครงการ

 • บริการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่า J-1

 • บริการวางแผนการเดินทาง และ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ต่าง ๆ

หมายเหตุ   *ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยจะทำการแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด


ค่าโครงการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน จำนวน 35,000 – 50,000 บาท

 • ค่าที่พักระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

 • ค่าวีซ่า Package + Sevis Fee 8,500 บาท

เงื่อนไขการขอคืนเงินค่าโครงการ (Refund Policy)

-  ค่าโครงการส่วนที่ 1 จำนวน 6,500 บาท Non-Refundable: ไม่ได้คืนในทุกกรณี

-  ค่าโครงการส่วนที่ 2 จำนวน 15,000 บาท Refundable:

สามารถขอคืนได้ในกรณีที่สัมภาษณ์งานไม่ผ่านและไม่ได้รับการตอบรับตอบรับจากสถานที่เข้าร่วมโครงการใด ๆ (ไม่สามารถขอคืนได้ในกรณีที่ทาง Interchange มีสถานที่ทำงานให้แต่ผู้สมัครปฏิเสธการเข้าสัมภาษณ์)

-  ค่าโครงการส่วนที่ 3 (Program Fee) จำนวน 43,400 บาท - Refundable

-  กรณีที่ทางองกรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ/ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ DS2019 ให้ผู้สมัครได้ จะทำการคืนเงินค่าโครงการจำนวน 43,400 บาท ภายในระยะเวลา 90 วัน

-  หากผู้เข้าร่วมโครงการทำการยกเลิกโครงการระหว่างขั้นตอนการดำเนินการด้านเอกสาร ทาง Interchange ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าโครงการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

-  กรณีถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตอเมริกาผู้สมัครจะได้รับค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการคืนจำนวน 65% ของค่าธรรมเนียมโครงการส่วนที่ 3 (ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้สมัครในแต่ละคน)


หมายเหตุ: การทำเรื่องขอคืนเงิน 

-   เมื่อถูกปฏิเสธวีซ่า จะต้องคืน DS2019 + เอกสารยืนยันจากสถานทูต ณ วันสัมภาษณ์ ทันที

-  ต้องส่งแบบฟอร์มยืนยันยกเลิกโครงการ + DS2019 ฉบับจริง + จดหมาย (ภาษาอังกฤษ) ระบุสาเหตุที่ยกเลิกภายใน 3 วัน

-  ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินคืนภายในเดือนสิงหาของปีถัดไป นับจากวันที่ทางโครงการได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

-  ทางสถาบันฯ จะคืนเงินให้โดยโอนเงินเข้าบัญชี เฉพาะชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "เท่านั้น" 

*** ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการอนุมัติวีซ่าเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี


Term of Rechargeable : Interchange Thailand ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

-  ค่าสมัครสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา

-  ผู้สมัครยกเลิกโครงการหลังได้รับเอกสาร DS2019 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า)

-  ผู้สมัครยกเลิกโครงการหลังสอบวีซ่าผ่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

Early Bird Discount:

ค่าโครงการเพียง 64,900 บาท

ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแพคเกจ (Visa Fee + SEVIS Fee) 8,500 บาท

ไม่บังคับซื้อตั๋วเครื่องบิน  

 COMBO DISCOUNT  

พาเพื่อนมาสมัครรับส่วนลด

COMBO ยกแกงค์ !!!

- มาเป็นคู่ลดคนละ 2,000 บาท

- มาเป็นคี่ (3 คน) ลดคนละ 3,000 บาท 

Job List

 
 

INTERNATIONAL EDUCATION AND EXCHANGE GROUP

Tel +66 2120-9608, +66 83 021-0979

219 Asoke Tower Unit 313 Wattana Bangkok 10110

INTERCHANGE THAILAND