Work & Travel in USA

2022-06-28T16:41:02+07:00

Work & Travel in USA โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างปิดภาคเรียน เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาวอเมริกัน สัมผัสประสบกา ...