Work & Travel in USA

Work & Travel in USA โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างปิดภาคเรียน เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาวอเมริกัน

สัมผัสประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนๆชาวอเมริกันและผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากนานาประเทศ เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือดูแลตัวเองรวมถึงทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและประสบการณ์ในการวางแผนการเดินทางที่หลากหลายเส้นทาง โอกาสได้ท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยตนเอง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการ (Grace Period)

ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้ซึ่งได้รับจากการทำงานเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตและใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าร่วมโครงการ และนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวได้อีกด้วย

*** โครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนและใช้ชีวิตร่วมกับชาวอเมริกัน ไม่ใช่โครงการจัดหางานหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อรายได้หรือการจัดหางาน รายได้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจากการฝึกงานเพื่อการดำรงชีวิตและเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Work and Travel แบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลา

Spring

March – July

เริ่มโครงการในเดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคมของทุกปี

Summer

May – September

เริ่มโครงการในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายนของทุกปี

หมายเหตุ Work And Travel ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหางาน หรือเพื่อการหารายได้ หรือวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องปฎิบัติตามกฎของการเข้าร่วมโครงการอย่างเคร่งครัด และต้องเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อจบโครงการ ข้อมูลและรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการและรายละเอียดของสถานที่เข้าร่วมโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับองค์กรแลกเปลี่ยนและสถานที่เข้าร่วมโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจอยู่นอกเหนือจากการควบคุมที่ทาง  Interchange Thailand สามารถควบคุมได้และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ  รูปภาพบนเว็บไซต์ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

มีผู้ดำเนินการแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

 • Interchange Thailand มีหน้าที่หลักในการเป็นตัวกลางเพื่อประสานงานและจัดโครงการ ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ในด้านรายละเอียดการจ้างงานและสถานที่เข้าร่วมโครงการ รวมไปจนถึงขั้นตอนการเตรียมตัว และ เตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่า J-1 Exchange Student (Work and Travel) และ ให้ข้อมูลเพื่อการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการ (Pre-departure Orientation)

 • องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน (US Designated Sponsor) เป็นผู้ประสานงานระหว่างนายจ้างในประเทศสหรัฐอเมริกาและทาง Interchange Thailand ในประเทศไทย เพื่อเตรียมสถานที่เข้าร่วมโครงการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ค่าตอบแทน ที่พัก และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการและรับรองสถานภาพของการเข้าร่วมโครงการในระหว่างที่พำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นผู้ออกเอกสารสิทธิ์ DS-2019 เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนอีกด้วย

 • ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ Department of State ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • โอกาสได้รับประสบการณ์ทำงานพิเศษ และใช้เวลาในช่วงปิดภาดเรียนให้เป็นประโยชน์

 • โอกาสเดินทางท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งได้รู้จักการใช้ชีวิตและช่วยเหลือตัวเอง

 • โอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในการใช้ชีวิต และวัฒนธรรมการทำงานในสังคมอเมริกัน และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและในการทำงาน

 • โอกาสในการฝึกฝนการใช้อังกฤษในสภาพแวดล้อมจริงจากการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และเดินทางท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต/นักศึกษาอายุ 18-26 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี

 • มีไหวพริบ มีความอดทนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่

 • มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

 • มีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ รวมถึงเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • สามาถปฏิบัติตามกฏระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการได้อย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการสมัคร

รายละเอียดค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ Work And Travel

ค่าสมัคร ชำระหลังจากการผ่านสัมภาษณ์วัดระดับภาษากับทาง Interchange Thailand/ ไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี (Non Refundable)
ค่าโครงการส่วนที่ 1 ชำระภายใน 30 วัน จากวันที่ยืนยันการสมัคร หรือชำระทันทีก่อนการสัมภาษณ์กับทางองค์กร และ/หรือ นายจ้าง/ ไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี (Non Refundable)
ค่าโครงการส่วนที่ 2 ชำระภายใน 7 วัน หลังจากผ่านสัมภาษณ์กับนายจ้าง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมโครงการ Pocket Money ประมาณ USD 1,000
ค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 40,000 – 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทางและสายการบิน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

“พูดคุยและขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นกันเองได้ที่”

Official Line: @itc_wat
Hotline: 083-021-0979
063-136-1146

PLEASE SCAN QR CODE FOR MORE INFORMATION

Job List

สถานที่ทำงาน

ประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ

N’Ploy Issaree

รู้สึกประทับใจกับสถานที่ทำงาน ติดทะเล วิวดีมากๆ ผู้จัดการที่ร้านใจดี เปิดโอกาสให้เราได้ลองทำงานตำแหน่งใหม่ๆ จาก Greeter ได้ลองไปทำเป็น Food runner / Server assistant เพื่อนร่วมงานส่วนใหญาขยัน เป็นมิต ...

N’Nam Chonlapin

ช่วงแรกคงต้องปรับตัวเพราะหนูทำช้านิดนึง ห้องนึงเกือบชั่วโมงครึ่ง ส่วนมากๆที่นี่เขาพูดสเปนกันค่ะ ซุปสั่งงานตอนเช้าบางทีก็ภาษาสเปน แต่ก็ยังดีที่แบบว่าเขาคงเห็นพวกหนูทำหน้างงเลยแปลเป็นอิ้งให้ แต่หัวหน้า ...

N’Wi Wikanda

ที่นี่เป็นเมืองสงบติดทะเลบรรยากาศดีมากๆ การเดินทางไปทำงานคือปั่นจักรยานค่า ช่วงอาทิตย์แรกวันแรกของการทำงานคือสนุกมาก ผิดกับที่คิดไว้มาก ตอนแรกคิดว่าทำงานกับคนต่างชาติเขาต้องเคร่งมากแน่ๆ แต่ความจริงคื ...

N’Pam Dussadee

พี่ๆ Interchange ดูแลดีมากๆค่ะ ติดตามเอกสารตลอด ตอนสัมภาษณ์วีซ่าก็โทรเช็คทั้งก่อนและหลังสัมภาษณ์ พี่พาไปเช็คอิน โหลดกระเป๋าและพี่นั่งคุยกับแม่แพมหลังเข้าเกทไปแล้ว สำหรับความประทับใจ ชอบงานที่ทำเพราะไ ...

ภาพความประทับใจ

ถาม-ตอบ

ทาง Interchange Thailand ดำเนินการให้น้องๆ ได้ทำการสัมภาษณ์กับ U.S. Sponsor และ/หรือ นายจ้าง เดียวกัน ทั้งนี้การที่จะได้ไปร่วมโครงการสถานที่เดียวกันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการผลตัดสินใจจากการสัมภาษณ์ของน้องๆ กับทาง U.S. Sponsor และ/หรือ นายจ้าง ค่ะ

สามารถเข้าร่วมได้ค่ะ แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 26 ปี และมีผลการเรียนอย่างน้อย 1 เทอม

 • สามารถเข้าร่วมได้ค่ะ พิจารณาเป็นกรณี โดยจะต้องมีผลการเรียนอย่างน้อย 1 เทอมขึ้นไป
 • ผลการสัมภาษณ์วีซ่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถานทูต หากน้องๆ สามารถตอบคำถามได้ทุกข้อก็ไม่น่ามีปัญหาค่ะ

ควรเดินทางไปถึงก่อนวันเริ่มงานประมาณ 3-5 วัน เพื่อเป็นการปรับตัวและการปรับเวลา อีกทั้งเป็นการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางและการอยู่อาศัยที่ประเทศอเมริกาค่ะ

สามารถทำได้ค่ะ แต่การทำงาน 2, 3, 4 จะต้องได้รับการอนุมัติจากทางองค์กรอเมริกา U.S. Sponsor และการทำงานเหล่านี้จะต้องไม่กระทบต่อการทำงานหลักค่ะ

น้องๆ จะได้เดินทางไปทำ Social Security Number (SSN) ในสาขาที่ใกล้กับสถานที่ทำงาน โดยจะดำเนินการหลังจากที่เดินทางเข้าประเทศอเมริกาและกรอกแบบฟอร์ม I-94 ออนไลน์ และให้รอประมาณ 7-10 วัน เพื่อให้ข้อมูลจาก USCIS อัพเดทค่ะ

น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ Work and Travel ทุกคน ก่อนที่จะได้รับค่าจ้าง ทางนายจ้างจะทำการหักภาษีอัตโนมัติ โดยการคิดคำนวณเปอร์เซ็นต์การเสียภาษีจะขึ้นอยู่กับกฏหมายภาษีของรัฐนั้นๆ

 • น้องๆ จะได้ชั่วโมงการทำงานขั้นต่ำอยู่ที่ 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เนื่องจากเป็นกฎของทางประเทศอเมริกาค่ะ  ในส่วนของ OT ทางนายจ้างจะเริ่มคำนวณจากชั่วโมงงานที่ 41 ของสัปดาห์นั้นๆ เป็นต้นไปค่ะ (ยกตัวอย่างเงื่อนไขของสถานที่ทำงานส่วนใหญ่ บางสถานที่อาจมีเงื่อนไขแตกต่างจากนี้ค่ะ)
 • เมื่อเกิดปัญหาด้านการทำงาน น้องๆ สามารถติดต่อกับทางนายจ้างได้โดยตรง และหากมีปัญหาด้านอื่นๆ น้องสามารถแจ้งไปทาง U.S. Sponsor โดยตรงได้ทางโทรศัพท์และทางอีเมล พร้อมทั้งแจ้งพี่ Interchange Thailand ค่ะ

ในกรณีที่น้องๆ ทำงานจบก่อนวันเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่ น้องๆ สามารถท่องเที่ยวต่อได้ไม่เกิน 30วัน และจะต้องกลับมาประเทศไทย เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษาต่อไปตามกำหนดการของทางมหาวิทยาลัยค่ะ

ไม่ได้ค่ะ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำงานได้จนถึงวันจบโครงการเท่านั้น (ระยะเวลาในการเริ่มต้นโครงการ และ จบโครงการจะยึดตามประกาศของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละปี) จากนั้นน้อง ๆ จะสามารถอยู่ท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งน้องๆ จะไม่สามารถทำงานเกิน Expiration Date ที่ระบุไว้ในวีซ่าได้ค่ะ

น้องๆ จะได้ใบ Taxes Document หรือที่เรียกกันว่า W2 Form จากนายจ้าง ช่วงประมาณต้นปีของปีถัดมา จากนั้นสามารถดำเนินการทำ Tax Refund ได้เลยค่ะ

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก
2022-07-11T11:27:56+07:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top