High School Exchange2021-03-29T10:55:14+07:00

High School Exchange Program โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับมัธยมศึกษา Interchange Thailand  เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปี ไม่เกิน 18 ปี เป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) ในประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ ประเทศในแถบยุโรป โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางรัฐบาลและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเข้าพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรร และ ตรวจสอบอย่างละเอียด นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอการเรียนรู้ วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของเยาวชนในต่างประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และได้ฝึกภาษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

ประเทศที่เปิดรับสมัคร

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)
เริ่มออกเดินทางในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี และจะสิ้นสุดโครงการในเดือนมิถุนายนในปีถัดไป

ประเทศ ระยะเวลาการเริ่มโครงการ ระยะเวลาจบโครงการ กำหนดอายุ
สหรัฐอเมริกา กลางเดือนสิงหาคม กลางเดือนมิถุนายน อายุ 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี
แคนาดา กลางเดือนสิงหาคม กลางเดือนมิถุนายน อายุ 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี
สวีเดน กลางเดือนสิงหาคม กลางเดือนมิถุนายน อายุ 16 ปีไม่เกิน 18 ปี
 นอร์เวย์ กลางเดือนสิงหาคม กลางเดือนมิถุนายน อายุ 15 ปีไม่เกิน 18 ปี
 เดนมาร์ก กลางเดือนสิงหาคม กลางเดือนมิถุนายน อายุ 15 ปีไม่เกิน 18 ปี
ฟินแลนด์ ต้นเดือนสิงหาคม ต้นเดือนมิถุนายน อายุ 15 ปีไม่เกิน 18 ปี
ฝรั่งเศส เดือนกันยายน เดือนกรกฎาคม อายุ 14 ปีไม่เกิน 18 ปี
เยอรมนี ปลายเดือนสิงหาคม ปลายเดือนมิถุนายน อายุ 14 ปีไม่เกิน 17 ปี
อิตาลี กลางเดือนกันยายน ปลายเดือนมิถุนายน อายุ 14 ปีไม่เกิน 17 ปี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

 • เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ และความเป็นผู้ใหญ่

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและสร้างบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น

 • เพื่อเยาวชนได้เรียนรู้มุมมอง ความคิด และวิถีชีวิตของคนในประเทศ

 • เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาที่ 3 ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

 • เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสามารถปรับตัวเข้าเข้ากับสังคมยุคปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย  อายุ 15 – 18 ปี (ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี)

 • ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และ มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.0

 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3-5

 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ หรือ โรคอื่น ๆ ที่จะมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ

 • มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และ สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี

 • มีความเข้าใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และ พร้อมที่จะเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของไทยให้แก่ ครอบครัวอุปถัมภ์ และ เพื่อน ๆ ต่างชาติได้เป็นอย่างดี

 • เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ เพื่อนใหม่ และสังคมใหม่มีสุขภาพจิตที่ดี

ขั้นตอนการสมัคร

การสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเริ่มสมัครได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เพื่อเข้าร่วมโครงการในเดือนสิงหาคมของปีถัดไป  โดยมีขั้นตอนในการสมัครดังต่อไปนี้

ทุนการศึกษา
แบ่งเป็นทุนสมทบของแต่ละประเทศ ดังต่อไปนี้

 • ทุนสมทบพิเศษมูลค่า 20,000 บาท
 • คุณสมบัติในการพิจารณาทุนสมทบพิเศษ เป็นผู้เข้าร่วมโครงการที่
  • มีผลการเรียนรวมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ
  • เป็นบุตรหลานข้าราชการ หรือ
  • เป็นเยาวชนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันทางด้าน วิชาการ การกีฬา ดนตรี หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร (โดยสามารถนำเสนอผลงาน หรือ ใบประกาศนียบัตร) ประกอบการสมัคร

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้คุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นเพื่อสมัครขอรับทุนสมทบพิเศษหลังจากการผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถรับทุนสมทบได้จากคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น

คุณสมบัติของนักเรียนผู้มีสิทธิได้รับทุน

 • สัญชาติไทย

 • สถานภาพเป็นนักเรียน ในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งในระหว่างการสอบและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

 • พิจารณาเกรดปีปัจจุบันและเกรดย้อนหลัง 2 ปี โดยแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในปีปัจจุบัน และ 2 ปีย้อนหลัง

 • คะแนนสอบผ่านเกณฑ์ข้อเขียน

 • มีทักษะทางภาษาดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี เข้าร่วมกิจกรรม และมีความยืดหยุ่น

 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และกล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้

 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

 • มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ **

ค่าธรรมเนียมโครงการ
เริ่มต้นที่ 280,000 บาท

“พูดคุยและขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นกันเองได้ที่”

Official Line: @Interchange-TH
Hotline: 083-021-0979
086-402-7186

PLEASE SCAN QR CODE FOR MORE INFORMATION

ประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ

N’ Karn Amares

การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ผมได้ฝึกภาษาและได้รับความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการ ทั้งประสบการณ์ใหม่ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และพบโฮสต์ที่ใจดี อีกทั้งยังได้ความสนุกอีกด้วย แต่เมื่อมีปัญหาในเรื่องของการ ...

N’ Nalin Romnalin

รู้สึกประทับใจ Host Family แล้วก็เพื่อนๆ ค่ะ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้ฝึกภาษาอังกฤษมากขึ้น แล้วก็ได้รับประสบการณ์ต่างๆ มากมายเลยค่ะ Ms. Romnalin Jirakittidool โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ ...

N’ Plum Paritdha

รู้สึกประทับใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ เพราะทำให้รู้จักเพื่อนใหม่ รู้จักกับคนใหม่ๆ ที่เราไม่คุ้นเคย ทำให้เราต้องพยายามปรับตัวเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอเมริกา ทำให้มีทักษะในการใช้ชีวิตมากขึ้น สามารถทำอะไ ...

N’ First Neeranuch

การเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทำให้หนูมีเพื่อนใหม่ๆ เยอะมาก แล้วก็ได้ทำอะไรใหม่ๆ หลายอย่าง ทั้งยังได้ภาษาและการใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ในช่วงแรกเป็นเรื่องยากมากในการปรับตัวและเรียนเรียน ช่วงแรกๆ ก็ต ...

ภาพความประทับใจ

ถาม-ตอบ

โรงเรียนที่จะเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับครอบครัวอุปถัมภ์ และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความปลอดภัยสูง

สำหรับการเข้าร่วมโครงการ ปกติจะไม่สามารถเลือกรัฐหรือโรงเรียนได้ การได้เรียนที่โรงเรียนนั้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยยึดครอบครัวอุปถัมภ์เป็นหลัก

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องเดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนอายุ 18 ปีบริบูรณ์

โดยทั่วไปนักเรียนจะสามารถเลือกเรียนได้ตามระดับชั้นที่น้องเข้าเรียน โดยจะมีวิชาหลักที่สามารถเลือกเรียน ดังนี้ Social Studies, Science, Mathematics, Mathematics, English, Physical Education และ วิชาเลือกอื่น ๆ ที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ

สำหรับการเทียบชั้นเรียน ตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการผู้เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องเรียนซ้ำชั้น (ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรียน) และ นักเรียนสามารถนำ High School Diploma มาใช้ในการเทียบเพื่อขอทำเรื่องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการถือ วีซ่า J-1 จำเป็นต้องการเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อทำการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า หากน้องต้องการเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถแจ้งทาง Interchange และ ดำเนินการสมัครไว้ล่วงหน้า เมื่อจบโครงการแล้ว เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้

Interchange Thailand จะจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการเดินทางเพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการติวภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน, ภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงเรียน และ ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง

ผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมในระหว่างการเข้าร่วมโครงการได้ แต่สามารถเดินทางไปรับก่อนจบโครงการ 2 สัปดาห์ เพื่อรับน้องกลับบ้าน

สมัครเข้าร่วมโครงการ
Go to Top