HIGH SCHOOL EXCHANGE 2020

เปิดสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ HIGH SCHOOL EXCHANGE ประจำปี 2020 แล้วจ้า

 

USA  ENGLAND FINLAND  NORWAY  SWEDEN  GERMANY  ITALY  FRANCE  NEW ZEALAND

 

 SCHOLARSHIP 

150,000 บาท จำนวน 5 ทุน สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

100,000 บาท จำนวน 5 ทุน สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

30,000 บาท สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา ทุนบุตรหลาน ข้าราชการ และครู

20,000 บาท สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศ FINLAND  NORWAY  SWEDEN  GERMANY  ITALY  FRANCE

และทุนสนับสนุนอื่นๆ 

 

กำหนดการจัดสอบ 

🔜 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 
🔜 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 
🔜 วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 
🔜 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 
🔜 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 
🔜 วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 
🔜 วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 
🔜 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
🔜 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

 

✅ พร้อมทุนการศึกษา 20,000 - 150,000 บาท 
✅ ดำเนินการเอกสาร
✅ สมัครเรียน 
✅ จัดหาโรงเรียน
✅ จัดหาที่พัก และ โฮส แฟมิลี 
✅ ดำเนินการวีซ่า

HIGH SCHOOL EXCHANGE

 

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Interchange Thailand  เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3-6 เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา (High School)  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางรัฐบาลและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเข้าพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรร

 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอการเรียนรู้ วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของเยาวชนในต่างประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และได้ฝึกภาษา  อีกทั้งยังเรียนรู้ ชีวิตการเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดจากเจ้าของภาษา ทั้งยังได้เก็บเกี่ยวทักษะและประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนที่เป็นประโยชน์ ในอนาคต  รวมไปถึงการไดัทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรม เสมือนเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยไปเผยแพร่ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่สวยงาม และมีประวัติอันยาวนานของไทย ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักเรียนนานาชาติ

ด้วยประสบการอันยาวนานเข้าในการเป็นผู้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศตั้งแต่ปี 1999 และการบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นตัวแทนของสถาบันที่มีชื่อเสียงที่ได้รับความนิยมจากเยาวชนไทยในการไปศึกษาต่อ  และยังได้เคยให้คำแนะนำ และการบริการแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเร็จการศึกษา จากสถาบัน และ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย  เพื่อเข้าศึกษาต่อใน สถาบัน และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศต่างๆเช่น อเมริกา อังกฤษ แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจีน โดยมีนักเรียนนักศึกษาเชื่อมั่นและไว้วางใจให้เราดูแลจำนวนมาก ทั้งยังเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศอเมริกาและ ประเทศอังกฤษ ทำให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการ การให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง รวมถึงการติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษาอย่างชิดใกล้เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนออกเดินทาง เพื่อความอุ่นในของผู้เดินทางและครอบครัว ซึ่งเราให้ความใส่ใจเปรียบเสมือนเป็นบุตรหลาน

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

  1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรม และ ภาษาอังกฤษผ่านการเข้าร่วมโครงการ

  2. เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเป็นตัวแทนในการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

  3. เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาความเป็นผู้นำ และความกล้าแสดงออกและเป็นตัวของตัวเอง

 

การคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกัน

องค์กรแลกเปลี่ยน (Non-Profit) จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ในแต่ละชุมชนให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน  โดยจะต้องผ่านกระบวนการการถูกตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ครอบครัวอุปถัมภ์จะมีความพร้อม และ เหมาะสมในการที่จะรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าพักด้วย และ ต้องเป็นการรับในแบบที่ไม่มุ่งหวังผลตอบแทน

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (ระยะเวลา 10 เดือน) เริ่มออกเดินทางในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี และจะสิ้นสุดโครงการในเดือนมิถุนายนในปีถัดไป

 

 

ติดต่อสอบถาม 
02-120-9608 063-156-9562 
Line @Interchange-TH 
www.interchangethailand.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Recent Posts

February 24, 2020

January 17, 2020

Please reload

Archive

Please reload

Tags