INTERNSHIP NEW ZEALAND

February 24, 2020

 

 

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์

Internship in New Zealand

 

 

Interchange Thailand ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร ทั้งในด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ การฝึกงานในหลักสูตร และ หลังจบการศึกษา Interchange Thailand เรามีบริการในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลการศึกษา การเตรียมความพร้อมของผู้สมัครก่อนและหลังการสมัคร การจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า รวมถึงเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางให้กับน้องๆ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการเดินทางไปศึกษาต่อหรือหาประสบการณ์ในต่างประเทศด้วยทีมบริหารและการจัดการโดยทีมงานคุณภาพ

ด้วยประสบการอันยาวนานเข้าสู่ปีที่ 15 ในการเป็นผู้จัดโครงการนักเรียน / นักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ และการบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของสถาบันที่มีชื่อเสียงที่ได้รับความนิยมจากเยาวชนไทยในการไปศึกษาต่อ  และยังได้เคยให้คำแนะนำ และการบริการแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเร็จการศึกษา จากสถาบัน และ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย  เพื่อเข้าศึกษาต่อใน สถาบัน และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศต่างๆเช่น อเมริกา อังกฤษ แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจีน โดยมีนักเรียนนักศึกษาเชื่อมั่นและไว้วางใจให้เราดูแลจำนวนมาก ทั้งยังเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศอเมริกาและ ประเทศอังกฤษ ทำให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการ การให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง รวมถึงการติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษาอย่างชิดใกล้เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนออกเดินทาง เพื่อความอุ่นในของผู้เดินทางและครอบครัว ซึ่งเราให้ความใส่ใจเปรียบเสมือนเป็นบุตรหลาน

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

-    เข้าฝึกงานในด้าน Hospitality หรือ Culinary ในโรงแรมในประเทศนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลา 6 เดือน (สูงสุด)

-    ได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ 18 เหรียญนิวซีแลนด์/ชั่วโมง

-    ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาในห้องเรียน มาใช้ในสถานการณ์จริงและให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดจากความรู้ที่ได้ 

     เรียนมา

-    ได้เรียนรู้ระบบการทำงานที่เป็นสากล และ ได้พัฒนาทักษะในสาขาวิชาชีพให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อประโยชน์ 

      ต่อการทำงานในอนาคต

-    ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนร่วมงานที่มาจากหลากหลายประเทศ

-    ได้ท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยติดอันดับต้น ๆ ของโลก

-     ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในการทำงาน และ ในชีวิตประจำวัน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยสาขาการโรงแรม / การโรงแรม หรือ การประกอบอาหาร ซึ่งมี

    การบรรจุการฝึกงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

3. มีความกระตือรือร้น มีความพร้อมในการเรียนรู้ ปรับตัว และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

4. สามารถเรียนรู้วัฒนธรรม และ ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

5. มีใจรักในการบริการ

 

 

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในตลาดสากลและประชาคมอาเซียน

  2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนรู้ทัศนะคติที่ดีในสายงานและเพื่อนร่วมงานหลากหลายเชื้อชาติ

  3. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การทำงานกับองค์กรชั้นนำ

  4. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นานาชาติ

 

ขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้

  1. กรอกใบสมัครออนไลน์  ที่  www.interchangeth.com พร้อมอัพโหลด  Resume, Transcript ประกอบการสมัคร และนัดสัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับทางเจ้าหน้าที่ Interchange

  2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการชำระค่าสมัคร 5,000 บาท

  3. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร และ ค่าโครงการครั้งที่ 1 จำนวน  25,000 บาท จากนั้นเข้าสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้าง

  4. ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จากทางนายจ้างชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 45,000  บาท  และเริ่มดำเนินเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ

  5. ตรวจร่างกาย และ ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า (ณ โรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด) พร้อมการยื่นขอวีซ่า

  6. ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการ

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 

ค่าธรรมเนียมโครงการ 70,000 บาท

 

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

-  ค่าจัดหาสถานที่ฝึกงาน และการยื่นเรื่องขอวีซ่า

-  ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง และที่ประเทศนิวซีแลนด์

-  Welcome Package (รายละเอียดเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์)

           

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

            -   ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 5,000 บาท

            -   ค่าตรวจร่างกายเพื่อประกอบการยื่นวีซ่า ประมาณ 3,000 ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล

            -   ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 12,700 บาท

            -   ค่าประกันสุขภาพ ประมาณ 9,000 บาท

            -   ค่าตั๋วเครื่องบิน 35,000 – 45,000 บาท

 

 

 

Please reload

Recent Posts

February 24, 2020

January 17, 2020

Please reload

Archive

Please reload

Tags

 

INTERNATIONAL EDUCATION AND EXCHANGE GROUP

Tel +66 2120-9608, +66 83 021-0979

219 Asoke Tower Unit 313 Wattana Bangkok 10110

INTERCHANGE THAILAND