High School Exchange

High School Exchange in USA/ Europe

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศแถบยุโรป


     โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Interchange Thailand  เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3-6 เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา (High School)  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศแถบยุโรป เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางรัฐบาลและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเข้าพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรร


     นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอการเรียนรู้ วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของเยาวชนในต่างประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และได้ฝึกภาษา  อีกทั้งยังเรียนรู้ ชีวิตการเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดจากเจ้าของภาษา ทั้งยังได้เก็บเกี่ยวทักษะและประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนที่เป็นประโยชน์ ในอนาคต  รวมไปถึงการไดัทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรม เสมือนเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยไปเผยแพร่ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่สวยงาม และมีประวัติอันยาวนานของไทย ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักเรียนนานาชาติ

     ด้วยประสบการอันยาวนานเข้าในการเป็นผู้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศตั้งแต่ปี 1999 และการบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นตัวแทนของสถาบันที่มีชื่อเสียงที่ได้รับความนิยมจากเยาวชนไทยในการไปศึกษาต่อ  และยังได้เคยให้คำแนะนำ และการบริการแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเร็จการศึกษา จากสถาบัน และ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย  เพื่อเข้าศึกษาต่อใน สถาบัน และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศต่างๆเช่น อเมริกา อังกฤษ แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศแถบยุโรป โดยมีนักเรียนนักศึกษาเชื่อมั่นและไว้วางใจให้เราดูแลจำนวนมาก ทั้งยังเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศอเมริกาและ ประเทศอังกฤษ ทำให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการ การให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง รวมถึงการติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษาอย่างชิดใกล้เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนออกเดินทาง เพื่อความอุ่นในของผู้เดินทางและครอบครัว ซึ่งเราให้ความใส่ใจเปรียบเสมือนเป็นบุตรหลาน

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

  1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรม และ ภาษาอังกฤษผ่านการเข้าร่วมโครงการ

  2. เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเป็นตัวแทนในการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

  3. เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาความเป็นผู้นำ และความกล้าแสดงออกและเป็นตัวของตัวเอง

 

การคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกัน

องค์กรแลกเปลี่ยน (Non-Profit) จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ในแต่ละชุมชนให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน  โดยจะต้องผ่านกระบวนการการถูกตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ครอบครัวอุปถัมภ์จะมีความพร้อม และ เหมาะสมในการที่จะรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าพักด้วย และ ต้องเป็นการรับในแบบที่ไม่มุ่งหวังผลตอบแทน

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (ระยะเวลา 10 เดือน) เริ่มออกเดินทางในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี และจะสิ้นสุดโครงการในเดือนมิถุนายนในปีถัดไป

 
 

High School Exchange in USA

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

High School Exchange in Europe

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ในยุโรป

 

เอกสารการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

1 ใบสมัครสามารถลงทะเบียนเพื่อกรอกใบสมัครได้ที่ www.interchange-th.com

2 สำเนาผลการเรียน 3 ปี (ปีปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี)

3 รูปถ่ายสี จำนวน  3  รูป

4 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

5 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท

67145273_2107286129401054_80642479294576
 

ขั้นตอนการสมัคร

1 กรอกใบสมัครการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.interchange-th.com

2 นักเรียนสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ที่ Interchange Thailand  หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการในโรงเรียน (ควรส่งใบสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)

3 เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง และ ตอบรับโครงการหลังผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

4 กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งองค์กร

5 ได้รับการแจ้งรายละเอียดครอบครัวอุปถัมภ์ และ โรงเรียน

6 ขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน

7 เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง

8 ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมโครงการ

 

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

Interchange Thailand   เรามีความภาคภูมิใจที่ จะได้เป็นส่วนหนึ่ง และมีหน้าช่วยให้น้อง ๆ ได้เติมเต็มความฝัน และ ได้ทำตามความตั้งใจ
Once in the lifetime พร้อมให้คำแนะนำ ดูแล ตั้งแต่ก้าวแรกของการสมัครไปจนถึงวันที่เดินทากลับมาถึงประเทศไทย  เพื่อให้มั่นใจว่าน้อง ๆ ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงจากการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ High School Exchange USA

1. หากเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีองค์กรใดบ้างที่เกี่ยวข้อง และมีใครเป็นผู้กำกับดูแล

ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรระหว่างประเทศ (Non-Profit Organization)  โดยมีผู้ประสานงานท้องถิ่น Local Coordinator ในแต่ละเขตเป็นผู้ดูแล ในระหว่างที่พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ โดยทาง Interchange จะให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

2. ค่าโครงการเป็นเงินเท่าไหร่

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 430,000 บาท
(สามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที่ รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ)

3. ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมอะไรบ้าง

การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ การออกเอกสารประกอบการขอวีซ่าประเภท J-1 High School Exchange, ค่าประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ, ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง, คำแนะนำในการเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่า และ การวางแผนการเดินทาง

4. มีวิธีเลือกโรงเรียนในต่างประเทศสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างไร

โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับครอบครัวอุปถัมภ์ และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความปลอดภัยสูง

5. สามารถเลือก รัฐ หรือ เลือกโรงเรียน ได้หรือไม่

ในการเข้าร่วมโครงการปกติ จะไม่สามารถเลือกได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยยึดครอบครัวอุปถัมภ์เป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกัน ทางองค์กรยังมีบริการเสริมให้น้อง ๆ ได้เลือกรัฐ หรือ เมืองที่ต้องการได้ (สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าโครงการ)

6. ส่งใบสมัครได้ที่ไหน

กรอกใบสมัคร Online ได้ที่ www.interchange-th.com 

7. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • มีสถานภาพเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3, 4 และ 5

  • มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ( อายุไม่ต่ำกว่า 15 และไม่เกิน 18 ปี  ณ วันที่เปิดภาคการศึกษา)

  • มีผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5

  • มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.0

  • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

  • มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และ สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี

  • เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ เพื่อนใหม่ และสังคมใหม่

8. น้อง ม.5 หรือ ม.6 ที่สนใจ ยังสมัครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

สามารถสมัครได้ แต่ต้องเดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนอายุ 18 ปีบริบูรณ์

9. เทียบชั้นเรียนหรือโอนหน่วยกิตได้ไหม

ในกรณีการเทียบชั้นเรียน ตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการผู้เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องเรียนซ้ำชั้น (ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรียน) และ สามารถนำ High School Diploma มาใช้ในการเทียบเพื่อขอรับสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

10. ถ้าต้องการศึกษาต่อในประเทศอเมริกาหลังจากจบโครงการ จะต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการถือ วีซ่า J-1 จำเป็นต้องการเดินทางกลับมายังประเทศไทยเพื่อทำการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า หากน้องต้องการเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถแจ้งทาง Interchange และ ดำเนินการสมัครไว้ล่วงหน้า เมื่อจบโครงการแล้ว เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้

11. การไปเรียนในโรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนจะเรียนในวิชาเรียนดังนี้

โดยทั่วไปโรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีวิชาหลัก ๆ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันไปตามระดับชั้น (Grade) ซึ่งน้อง ๆ จะสามารถเลือกเรียนได้ตามระดับชั้นที่น้องเข้าเรียน โดยจะมีวิชาหลักที่สามารถเลือกเรียน ดังนี้ Social Studies, Science, Mathematics, Mathematics, English, Physical Education และ วิชาเลือกอื่น ๆ ที่น้อง ๆ จะสามารถเลือกได้ตามความสนใจ

12. การไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับวุฒิบัตรจากโรงเรียนที่นักเรียนไปแลกเปลี่ยนหรือไม่

ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าเรียน (ไม่สามารถเลือกได้)  แต่น้อง ๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการจาก Interchange เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย

13. มีวิธีการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์อย่างไร

คัดเลือกจากความพร้อมของครอบครัวที่จะมีเวลาในการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการได้ โดยมีการตรวจสอบประวัติของสมาชิกในครอบครัวอย่างละเอียด อาทิเช่น อาชีพ กิจกรรม และ ต้องมีทัศนคติที่ดี และต้องพักอาศัยในชุมชนที่มีความปลอดภัยเป็นอย่างสูง

14.จะเตรียมตัวก่อนออกเดินทางอย่างไรดี

Interchange Thailand จะจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการเดินทางเพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการก่อนการเดินทาง รวมถึงการติวภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน, ภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงเรียน และ ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง

15. ผู้ปกครองสามารถเดินทางไปเยี่ยมได้หรือไม่

ผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมในระหว่างการเข้าร่วมโครงการได้ แต่สามารถเดินทางไปรับก่อนจบโครงการ 2 สัปดาห์ เพื่อรับน้องกลับบ้าน

16. การใช้ Wifi และ Social Media เป็นสิ่งต้องห้ามหรือไม่

ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม แต่น้อง ๆ ควรใช้ให้เหมาะสม และ ถูกเวลา คือ ใช้ติดต่อกับผู้ปกครองในไทย และกับเพื่อนบ้างนิดหน่อย ส่วนเวลาทืเหลือวางมือถือและพยายามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับครอบครัวอุปถัมภ์ ให้มากที่สุด  ก็จะทำให้น้องๆ ปรับตัวได้เร็วขึ้น และมีความสุขในการเข้าร่วมโครงการได้

 

INTERNATIONAL EDUCATION AND EXCHANGE GROUP

Tel +66 2120-9608, +66 83 021-0979

219 Asoke Tower Unit 313 Wattana Bangkok 10110

INTERCHANGE THAILAND